GDPR

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope mokafe.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) ; poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

  

I. Úvod

Spracovanie osobných údajov užívateľov webstránky internetového obchodu MOKAFE s.r.o https://www.mokafe.sk/ (ďalej len E-shop) za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod. Ak sú externí poskytovatelia služieb zahrnutí do procesu plnenia zmluvy zo strany predávajúceho, napr. logistické spoločnosti alebo spoločnosti poskytujúce platobné služby, Vaše údaje budú poskytnuté týmto príjemcom v požadovanom rozsahu.

  

II. Postupy pri spracovaní osobných údajov

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie uvedené nižšie platia pre každé spracovanie osobných údajov v internetovom obchode, ak nie je uvedené inak:

Žiadna povinnosť poskytnúť osobné  údaje

Neexistuje žiadna zmluvná alebo právna povinnosť poskytovať osobné údaje. Nie ste povinní poskytovať osobné údaje.

Dôsledky neposkytnutia údajov

Pri údajoch ktoré sú povinné (údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje) je dôsledkom ich neposkytnutia skutočnosť, že danú službu nemožno vykonať. Ďalším dôsledkom neposkytnutia požadovaných údajov môže byť neschopnosť poskytovať služby MOKAFE s.r.o. rovnakým spôsobom alebo v rovnakej kvalite.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Kedykoľvek prenášame osobné údaje do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční iba v súlade s podmienkami upravujúcimi primerané záruky, ktoré sú právne upravené. Podmienky upravujúce prípustnosť sú upravené v článkoch 44 až 49 GDPR.

Poskytovanie údajov štátnym orgánom

Osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme viazaní (právny základ: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR) alebo je to nevyhnuté pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f  GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je to potrebné na  príslušný účel spracovania. Ak tieto údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, budú sa pravidelne vymazávať, po uplynutí doby archivácie. 

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení Zákazníckeho účtu na www.mokafe.sk internetového obchodu budú vymazané na Vašu žiadosť.

Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

meno

priezvisko

ulica a súpisné číslo

poštové smerovacie číslo

mesto

štát

krajina

telefónne číslo

názov spoločnosti

IČO

DIČ

IČ DPH

e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

IP adresa

Práva dotknutej osoby

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo namietať


- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,


- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.


- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.


- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a


- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok

- právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

III. Kontakt na správcu osobných údajov

MOKAFE s.r.o., Vihorlatská 964/14, 040 01 Košice

email: zakaznici@mokafe.sk

tel.: 0907 148 040

1. Právo namietať

Ak sú Vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre tento účel, ktorý  zahŕňa aj profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to s účinnosťou od momentu vznesenia námietok.

Máte tiež právo kedykoľvek namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) vrátane profilovania založenom na tomto právnom základe a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.


Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti III.

2. Právo na prístup

Máte právo zistiť, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré osobné údaje môžu byť spracované a ďalšie informácie podľa článku 15 GDPR.

3. Právo na opravu

Máte právo nás žiadať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR) a to bez zbytočného odkladu. Pri zohľadnení účelu spracovania máte právo neúplné osobné údaje doplniť, a to prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

4. Právo na vymazanie (“právo byť zabudnutý”)

Máte právo dosiahnuť aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a to bez zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR a spracovanie nie je potrebné na jeden z účelov uvedených v článku 17 ods. 3) GDPR.

5. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte nárok na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sa uplatňuje jedna z  podmienok upravených v článku 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť  tieto údaje alebo nás poveriť odovzdaním týchto údajov inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo sa vždy uplatňuje, ak základom na spracovanie údajov je súhlas alebo zmluva a údaje sa spracovávajú automaticky. Toto právo sa nevzťahuje na údaje prijaté iba v papierovej podobe. 

7. Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie vykonávané na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas. Týmto nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

8. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, mail statny.dozor@pdp.gov.sk.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím odoslaním prostredníctvom internetového formulára. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Účinné dňa 6.9.2019

Navigácia

Nastavenia

Viac produktov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa